درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


به طور معمول کلروکین بر کدام یک از اشکال انگلهای مالاریا موثر است؟

1 ) شیزوگونی نسجی
2 ) گامتوسیت فالسیپاروم
3 ) شیزوگونی خونی
4 ) اسپوروزوئیت