درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از انواع مالاریاهای زیر در ایران گزارش نشده است؟

1 ) ویواکس
2 ) مالاریه
3 ) فالسیپاروم
4 ) اووال