درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از انواع مالاریا تاخیر در درمان ممکن است سبب مرگ بیمار شود؟

1 ) ویواکس
2 ) فالسیپاروم
3 ) مالاریه
4 ) اووال