درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


Algid Malaria در کدام یک از پلاسمودیوم ها اتفاق می افتد؟

1 ) فالسیپاروم
2 ) ویواکس
3 ) مالاریه
4 ) اووال