درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سندروم نفروتیک در کدام یک از انواع مالاریا بیشتر دیده می شود؟

1 ) مالاریا سه یک خوش خیم
2 ) مالاریا سه یک بدخیم
3 ) مالاریا چهار یک
4 ) مالاریا اووال