درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از افراد زیر مبتلا به مالاریای ویواکس نمی شود؟

1 ) افرادی که دارای کمبود آنزیم G6PD هستند
2 ) افرادی که مبتلا به آنمی سلول داسی شکل هستند
3 ) افرادی که فاقد آنتی ژن دافی هستند
4 ) افرادی که مبتلا به تالاسمی هستند