درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


بیماری خود ایمنی که سبب آنمی همولیتیک شدید می شود در اثر ابتلا به کدام یک از انگل های زیر ممکن است به وجود آید؟

1 ) توکسوپلاسما گوندیای
2 ) تریپانوزوما کروزی
3 ) پلاسمودیوم فالسیپاروم
4 ) لیشمانیا اینفانتوم