درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در مالاریای ویواکس ناشی ازانتقال خون کدام یک از مراحل زیر به وجود نمی آید؟

1 ) هیپنوزوئیت
2 ) تروفوزوئیت
3 ) شیزونت
4 ) گامتوسیت