درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


برای پیشگیری از مالاریا در مناطق مالاریا خیز در حال حاضر کدام یک از روشهای زیر عملی است؟

1 ) واکسیناسیون
2 ) پیشگیری دارویی
3 ) استفاده از داروهای دورکننده ها(repellents)
4 ) پشه بند آغشته به حشره کش