درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


علت اصلی بدخیم بودن مالاریای ناشی از پلاسمودیوم فالسیپاروم چیست؟

1 ) عود های مکرر
2 ) وجود هیپنوزوئیت در سلول های کبد
3 ) سندروم نفروتیک
4 ) چسبندگی گلبولهای قرمز انگل دار به جدار عروق