درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


معمولا هایپرپارازیتمی در کدام یک از پلاسمودیوم های زیربیشتر دیده می شود؟

1 ) ویواکس
2 ) مالاریه
3 ) فالسیپاروم
4 ) اووال