درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از پلاسمودیوم های زیر در ایران بیشتر گزارش شده است؟

1 ) فالسیپاروم
2 ) ویواکس
3 ) مالاریه
4 ) اووال