درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در پاروکسیسم مالاریا دوره تب در کدام یک از پلاسمودیوم ها طولانی تر است؟

1 ) فالسیپاروم
2 ) ویواکس
3 ) مالاریه
4 ) اووال