درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


دوره نهفتگی کدام یک از انواع مالاریای زیر طولانی تر است؟

1 ) سه یک خوش خیم
2 ) چهار یک
3 ) سه یک بدخیم
4 ) اووال