درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


cerebral malaria ناشی از آلودگی با کدام یک از گونه های پلاسمودیوم است؟

1 ) فالسیپاروم
2 ) ویواکس
3 ) اووال
4 ) مالاریه