درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


علایم بالینی مالاریا مربوط به کدام یک از مراحل زیر است؟

1 ) شیزوگونی نسجی
2 ) شیزوگونی خونی
3 ) اسپوروگونی
4 ) گامتوگونی