درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


با تزریق کدامیک از مراحل زیر انسان مبتلا به مالاریا نمی شود ؟

1 ) اسپوروزوئیت
2 ) گامتوسیت
3 ) تروفوزوئیت
4 ) شیزوئید