درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مقاومت دارویی بیشتر در کدامیک از پلاسمودیوم های زیر ایجاد شده است ؟

1 ) فالسیپاروم
2 ) ویواکس
3 ) مالاریه
4 ) اوال