درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدامیک از پلاسمودیوم های زیر در شرایط مطلوب دوره زندگی انگل در پشه آنوفل طولانی تر است ؟

1 ) ویواکس
2 ) فاسلیپاروم
3 ) مالاریه
4 ) اوال