درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در سیر تکاملی پلاسمودیوم ها ، اسپوروگونی در کجا انجام می شود ؟

1 ) در سلول های پارانشیم کبد
2 ) در گلبولهای قرمز خون
3 ) در معده پشه آنوفل
4 ) در محیط خارج از بدن میزبان