درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در سیر تکاملی پلاسمودیوم های انسانی گامتوسیت ها در کجا تشکیل می شوند ؟

1 ) گویچه های قرمز میزبان واسطه
2 ) معده میزبان نهایی
3 ) غدد بزاقی میزبان نهایی
4 ) کبد میزبان واسطه