درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدامیک از پلاسمودیوم های زیر ممکن است بعضی از اسپوروزوئیت ها به شکل هیپنوزوئیت در کبد باقی مانده و موجب عود بیماری شوند ؟

1 ) پلاسمودیوم مالاریه
2 ) پلاسمودیوم ویواکس
3 ) پلاسمودیوم فالسیپاروم
4 ) پلاسمودیوم سینومولوژی