درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


درجه حرارت بدن یک بیمار مالاریایی 104 درجه فارنهایت گزارش شده است درجه حرارت بدن این بیمار چند درجه سانتی گراد است؟

1 ) 37 درجه سانتی گراد
2 ) 38 درجه سانتی گراد
3 ) 39 درجه سانتی گراد
4 ) 40 درجه سانتی گراد