درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


دانه های مورر در گلبولهای قرمز آلوده به کدام یک از پلاسمودیوم های زیر دیده می شود؟

1 ) پلاسمودیوم فالسیپاروم
2 ) پلاسمودیوم ویواکس
3 ) پلاسمودیوم مالاریه
4 ) پلاسمودیوم اووال