درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در سیر تکاملی پلاسمودیوم های انسانی میزبان نهایی کدام است؟

1 ) انسان
2 ) آنوفل نر
3 ) آنوفل ماده
4 ) فلبوتوموس