درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از پلاسمودیوم های زیر موجب پارازیتمی شدیدتر می شود؟

1 ) پلاسمودیوم اووال
2 ) پلاسمودیوم مالاریه
3 ) پلاسمودیوم ویواکس
4 ) پلاسمودیوم فالسیپاروم