درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در مالاریا کدام یک از اشکال زیر جزء مراحل جنسی انگل است؟

1 ) تروفوزوئیت
2 ) شیزونت
3 ) گامتوسیت
4 ) هیپنوزوئیت