درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


برای تشخیص انگلهای مالاریا در گسترش ضخیم خون کدام یک از رنگ آمیزی ها مناسب تر است؟

1 ) رایت
2 ) گیمسا
3 ) بلودومتیلن
4 ) تری کروم