درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از اشکال زیر پشه ناقل مالاریا را آلوده میکند؟

1 ) تروفوزوئیت
2 ) شیزونت
3 ) گامتوسیت
4 ) مروزوئیت