درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


برای تشخیص آزمایشگاهی مالاریا در درجه اول کدام یک از روشهای زیر توصیه می شود؟

1 ) آزمایش سرولوژی
2 ) کشت خون
3 ) تست جلدی
4 ) آزمایش میکروسکوپی گسترش خون