درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


دوره اسپوروگونی در کدام یک از پلاسمودیوم های زیر طولانی تر است؟

1 ) ویواکس
2 ) فالسیپاروم
3 ) مالاریه
4 ) اووال