درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از بیماری های زیر در بین مبتلایان میزبان مرگ و میر بیشتر است؟

1 ) مالاریا
2 ) کالاآزار
3 ) توکسوپلاسموز
4 ) آمیبیاز