درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در سیر تکاملی کدام یک از تک یاخته های زیر زیگوت فعال کشیده و متحرک می شود؟

1 ) پلاسمودیوم فالسیپاروم
2 ) توکسوپلاسما گوندیای
3 ) سارکوسیس تیس هومینیس
4 ) ایزوسپورا بلی