درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در سیر تکاملی کدام یک از تک یاخته های زیر احتمال دارد از اسپوروزوئیت ها قبل از شروع تکثیر غیر جنسی وارد مرحله خفته شوند؟

1 ) پلاسمودیوم ویواکس
2 ) پلاسمودیوم فالسیپاروم
3 ) پلاسمودیوم مالاریه
4 ) توکسوپلاسما گوندیای