درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


عفونت درمان نشده ناشی از کدام یک از پلاسمودیوم ها طولانی تر است؟

1 ) ویواکس
2 ) فالسیپاروم
3 ) مالاریه
4 ) اووال