درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


علت اصلی مرگ ومیر در مبتلایان به مالاریای فالسیپاروم کدام است؟

1 ) کم خونی در اثر از بین رفتن گلبولهای قرمز انگل دار
2 ) چسبیدن اشکال شیزوگونی خونی به جدار عروق و انسداد مویرگهای مغزی
3 ) مسمومیت شدید در اثر توکسین انگل
4 ) نارسایی و ایست قلبی