درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در ایران عود مالاریا در کدام یک از پلاسمودیوم های زیر اتفاق می افتد؟

1 ) ویواکس
2 ) فالسیپاروم
3 ) مالاریه
4 ) اووال