درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


عوارض کدام یک از انواع مالاریای زیر شدیدتر است؟

1 ) ویواکس
2 ) فالسیپاروم
3 ) مالاریه
4 ) اووال