درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انتقال کدام یک از بیماری های زیر در مناطق سردسیر انجام نمی گیرد؟

1 ) مالاریا
2 ) توکسوپلاسموز
3 ) آمیبیاز
4 ) ژیاردیوز