درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از انواع مالاریا در مدت کوتاه ممکن است کم خونی شدید ایجاد نماید؟

1 ) ویواکس
2 ) مالاریه
3 ) فالسیپاروم
4 ) اووال