درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


بزرگنمایی میکروسکوپ برای تشخیص دقیق اشکال خونی انگل های مالاریا درچه حدود باید باشد؟

1 ) 1000X
2 ) 100X
3 ) 40X
4 ) 10X