درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در انگل های مالاریا شیزوگونی نسجی کجا انجام می گیرد؟

1 ) خون
2 ) طحال
3 ) کبد
4 ) مغز استخوان