درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در سیر تکاملی انگلهای مالاریا کدام یک از موارد زیر انجام می گیرد؟

1 ) شیزوگونی و اسپوروگونی در میزبان بی مهره
2 ) شیزوگونی و اسپوروگونی در میزبان مهره دار
3 ) شیزوگونی در میزبان بی مهره و اسپوروگونی در میزبان مهره دار
4 ) شیزوگونی در میزبان مهره دار و اسپوروگونی در میزبان بی مهره