درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در حال حاضر برای مبارزه با مالاریا کدام یک از روشهای زیر بیشتر موثر است؟

1 ) جدا کردن بیماران مالاریایی
2 ) واکسیناسیون
3 ) از بین بردن مخازن انگل
4 ) مبارزه با پشه های ناقل مالاریا