درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در تشخیص آزمایشگاهی مالاریا کدام یک از روشهای زیر بیشتر کمک کننده است؟

1 ) آزمایش سرولوژی به روش ایمونوفلوروسانس
2 ) کشت انگل در محیط مناسب
3 ) استفاده از حیوان حساس آزمایشگاه
4 ) تهیه گسترش نازک و ضخیم رنگ آمیزی به روش گیمسا و جستجوی میکروسکوپی انگل