درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از انواع مالاریای زیر سیستم اعصاب مرکزی بیشتر مورد تهاجم قرار می گیرد؟

1 ) فالسیپاروم
2 ) ویواکس
3 ) مالاریه
4 ) اووال