درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در فرم کیست و تروفوزوئیت کدام تک یاخته دو هسته با اعمال مختلف وجود دارد؟

1 ) بالانتیدیوم کلی
2 ) انتاموبا کلی
3 ) دی انتاموبا فراژیلیس
4 ) ژیاردیا لامبلیا