درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


باکتری ها در افزایش قدرت تهاجمی کدام یک از تک یاخته های زیر دخالت دارد؟

1 ) ایزوسپورا بلی
2 ) کریپتوسپوریدیوم پارووم
3 ) ژیاردیا لامبلیا
4 ) انتاموبا هیستولیتیکا