درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


دیدن کریستال های شارکو لیدن در مدفوع امکان وجود کدام یک از تک یاخته های زیر را بیشتر می کند؟

1 ) ژیاردیا لامبلیا
2 ) تریکوموناس هومینیس
3 ) انتاموبا هیستولیتیکا
4 ) سارکوسیس تیس هومینیس