درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


دی انتاموبا فراژیلیس جزء کدام گروه از تک یاخته های زیر است؟

1 ) میکروگامتوسیت
2 ) ماکروگامتو سیت
3 ) هیپنوزوئیت
4 ) اسپوروزوئیت